Klajda.cz / Olympia / Bezpečnost

Bezpečnost

Děkujeme všem lezcům a návštěvníkům, že v zájmu nejen své bezpečnosti, ale i bezpečnosti ostatních lezců dodržují pokyny dané provozním řádem.

Pro neplnoleté lezce:
Pokud Vám ještě není 18 let a rádi by jste u nás lezli, nechte si podepsat rodiči souhlas zákonného zástupce a přineste nám ho na stěnu, děkujeme.
Souhlas.pdf

 

Provozní řád lezecké stěny - letní provoz:

Každý návštěvník lezecké stěny Olympia je povinen seznámit se s tímto provozním řádem a řídit se jeho ustanoveními. Tyto skutečnosti potvrdí svým podpisem při návštěvě stěny.

I.Základní pojmy

Provozovatel: Horolezecké centrum Brno s.r.o.

Návštěvník: návštěvníkem se rozumí každá osoba, nacházející se v provozní době v prostorách lezecké stěny, bez ohledu na to zda vykonává nebo nevykonává lezeckou činnost.

Odborný dozor: odborný dozor může vykonávat pouze osoba provozovatelem k tomuto účelu určená. Dále jen „služba“

Lezecká stěna: lezeckou stěnou se rozumí „stěna“ k tomuto účelu provozovatelem určená

Lezecká činnost: lezeckou činností se rozumí jakýkoli pohyb, „lezení“ po lezecké stěně včetně jištění.

II.Ustanovení provozovatele

Lezecká stěna je určena výhradně pro nácvik volného lezení.
Lezecká činnost je prováděna na vlastní nebezpečí.
Vstupovat do prostor lezecké stěny a provádět lezeckou činnost mohou pouze osoby, které řádně uhradily vstupné dle platného ceníku.
Návštěvníci mladší 18 let mohou provádět lezeckou činnost pouze pod přímým dohledem návštěvníka staršího 18 let. Pokud tato osoba starší 18 let není jejich zákonným zástupcem, musí předložit písemný souhlas zákonného zástupce.
Návštěvníci mezi 15 a 18 lety mohou samostatně provozovat lezeckou činnost pokud předloží písemný souhlas zákonného zástupce.
Děti do 10 let mají povolen vstup jen v doprovodu návštěvníka staršího 18 let, který za ně po celou dobu pobytu v prostorách horolezeckého centra nese plnou zodpovědnost.
Kotevní body, které jsou umístěny do 1m výšky od podlahy slouží pouze k dojištění jističe odsedávací smyčkou. Je zakázáno z těchto bodů jistit prvolezce.
Je zakázáno dobírat druholezce ze slaňovacích čí jiných kotevních bodů stěny. Jistič vždy jistí ze země a ve stoje.

III.Doporučení provozovatele

Pro jištění prvolezce používat lano min. délky 35 metrů.
Nepoužívat pro jištění  slaňovací osmu.

IV.Povinnosti návštěvníka

Uposlechnou pokynů služby.
Na lezení používat jen lezeckou obuv.
Dodržovat zásady bezpečného lezení.
Provozovat lezeckou činnost s kvalitním a plně funkčním vybavením k těmto účelům určeným.
Zapnout každý jistící bod a to nejpozději ve výši kolen.
Ve vratných bodech, (slaňácích) propnout obě karabiny.
Neprodleně upozornit službu na uvolněný chyt, vadné jištění, či způsobenou škodu.
Neprodleně upozornit službu na porušování ustanovení tohoto řádu.
Neprodleně hlásit službě jakýkoliv úraz, ta v případě nutnosti přivolá zdravotnickou pomoc, popřípadě ošetří menší poranění a provede zápis do knihy úrazů.
Dodržovat zásady slušného chování.
Dodržovat zásady protipožární prevence.
Neohrožovat a neomezovat svým chováním ostatní návštěvníky.
Udržovat čistotu.

V.Povinnosti vedoucích kurzů

Vedoucím kurzu může být pouze osoba starší 18 let s příslušným oprávněním pro provozování kurzů na umělé stěně.
Vedoucí kurzu je povinen upozornit službu před začátkem výcviku na stěně.
Vedoucí kurzu přebírá za účastníky kurzu plnou zodpovědnost.

VI.Závěrečná ustanovení

V případě porušení ustanovení tohoto řádu je služba oprávněna kdykoli vykázat dotčenou osobu z prostor lezecké stěny bez nároku na vrácení vstupného.
Provozovatel neodpovídá za škodu, kterou návštěvník způsobí sobě nebo jiným při pobytu na lezecké stěně.
Provozovatel si vyhrazuje právo doplňovat a měnit jednotlivá ustanovení tohoto řádu.

V Brně dne 20.5. 2010

 

Provozní řád lezecké stěny - zimní provoz:

Každý návštěvník lezecké stěny Olympia je povinen seznámit se s tímto provozním řádem a řídit se jeho ustanoveními. Tyto skutečnosti potvrdí svým podpisem při návštěvě stěny.

I.Základní pojmy

Provozovatel: Horolezecké centrum Brno s.r.o.

Návštěvník: návštěvníkem se rozumí každá osoba, nacházející se v provozní době v prostorách lezecké stěny, bez ohledu na to zda vykonává nebo nevykonává lezeckou činnost.

Odborný dozor: odborný dozor může vykonávat pouze osoba provozovatelem k tomuto účelu určená. Dále jen „služba“

Lezecká stěna: lezeckou stěnou se rozumí „stěna“ k tomuto účelu provozovatelem určená

Lezecká činnost: lezeckou činností se rozumí jakýkoli pohyb, „lezení“ po lezecké stěně včetně jištění.

II.Ustanovení provozovatele

Lezecká stěna je určena výhradně pro nácvik lezení.
Lezecká činnost je prováděna na vlastní nebezpečí.
Vstupovat do prostor lezecké stěny a provádět lezeckou činnost mohou pouze osoby, které řádně uhradily vstupné dle platného ceníku.
Návštěvníci mladší 18 let mohou provádět lezeckou činnost pouze pod přímým dohledem návštěvníka staršího 18 let. Pokud tato osoba starší 18 let není jejich zákonným zástupcem, musí předložit písemný souhlas zákonného zástupce.
Návštěvníci mezi 15 a 18 lety mohou samostatně provozovat lezeckou činnost pokud předloží písemný souhlas zákonného zástupce.
Děti do 10 let mají povolen vstup jen v doprovodu návštěvníka staršího 18 let, který za ně po celou dobu pobytu v prostorách horolezeckého centra nese plnou zodpovědnost.
Kotevní body, které jsou umístěny do 1m výšky od podlahy slouží pouze k dojištění jističe odsedávací smyčkou. Je zakázáno z těchto bodů jistit prvolezce.
Je zakázáno dobírat druholezce ze slaňovacích čí jiných kotevních bodů stěny. Jistič vždy jistí ze země a ve stoje.

III.Doporučení provozovatele

Pro jištění prvolezce používat lano min. délky 35 metrů.
Nepoužívat pro jištění  slaňovací osmu.
Zabezpečte si cepíny proti pádu.

IV.Povinnosti návštěvníka

Uposlechnou pokynů služby.
Všichni návštěvníci pohybující se v prostorách lezecké stěny musejí mít na hlavě lezeckou přilbu.
Mačky je možné používat pouze v cestách k tomu určených.
Cepíny a mačky se mohou zasekávat pouze do klád a okopových desek k tomu určených.
Je zakázáno zasekávat cepíny a mačky do chytů a stupů menších 20x20cm. Ty jsou určeny pouze na zakládání zbraní a odšlápnutí maček.
Je zakázáno odšlapovat mačkami do kotev pro lezecké chyty.
Dodržovat zásady bezpečného lezení.
Provozovat lezeckou činnost s kvalitním a plně funkčním vybavením k těmto účelům určeným.
Zapnout každý jistící bod a to nejpozději ve výši kolen.
Ve vratných bodech, (slaňácích) propnout obě karabiny.
Neprodleně upozornit službu na uvolněný chyt, vadné jištění, či způsobenou škodu.
Neprodleně upozornit službu na porušování ustanovení tohoto řádu.
Neprodleně hlásit službě jakýkoliv úraz, ta v případě nutnosti přivolá zdravotnickou pomoc, popřípadě ošetří menší poranění a provede zápis do knihy úrazů.
Dodržovat zásady slušného chování.
Dodržovat zásady protipožární prevence.
Neohrožovat a neomezovat svým chováním ostatní návštěvníky.
Udržovat čistotu.

V.Povinnosti vedoucích kurzů

Vedoucím kurzu může být pouze osoba starší 18 let s příslušným oprávněním pro provozování kurzů na umělé stěně.
Vedoucí kurzu je povinen upozornit službu před začátkem výcviku na stěně.
Vedoucí kurzu přebírá za účastníky kurzu plnou zodpovědnost.

VI.Závěrečná ustanovení

V případě porušení ustanovení tohoto řádu je služba oprávněna kdykoli vykázat dotčenou osobu z prostor lezecké stěny bez nároku na vrácení vstupného.
Provozovatel neodpovídá za škodu, kterou návštěvník způsobí sobě nebo jiným při pobytu na lezecké stěně.
Provozovatel si vyhrazuje právo doplňovat a měnit jednotlivá ustanovení tohoto řádu.

V Brně dne 3.8. 2011

Klajda partneři

 Rock Pillars Beal
Asolo
Olympia - nákupní a zábavní centrum


Ocún