Klajda.cz / Klajda / Bezpečnost

Bezpečnost

Děkujeme všem lezcům a návštěvníkům Klajdy, že v zájmu nejen své bezpečnosti, ale i bezpečnosti ostatních lezců dodržují pokyny dané provozním řádem.

Pro neplnoleté lezce:
Pokud Vám ještě není 18 let a rádi by jste u nás lezli, nechte si podepsat rodiči souhlas zákonného zástupce a přineste nám ho na stěnu, děkujeme.
Souhlas.pdf

 

Provozní řád lezecké stěny:

Každý návštěvník Horolezeckého centra Brno je povinen seznámit se s tímto provozním řádem a řídit se jeho ustanoveními. Tyto skutečnosti potvrdí svým podpisem při návštěvě horolezeckého centra.

I.Základní pojmy

Provozovatel: Horolezecké centrum Brno s.r.o.

Návštěvník: návštěvníkem se rozumí každá osoba, nacházející se v provozní době v prostorách horolezeckého centra, bez ohledu na to zda vykonává nebo nevykonává lezeckou činnost.

Odborný dozor: odborný dozor může vykonávat pouze osoba provozovatelem k tomuto účelu určená. Dále jen „služba“

Lezecká stěna: lezeckou stěnou se rozumí „stěna“ k tomuto účelu provozovatelem určená

Lezecká činnost: lezeckou činností se rozumí jakýkoli pohyb, „lezení“ po lezecké stěně včetně jištění.

II.Ustanovení provozovatele

Lezecká stěna je určena výhradně pro nácvik volného lezení.
Lezecká činnost je prováděna na vlastní nebezpečí.
Lezeckou činnost mohou provádět pouze osoby, které řádně uhradily vstupné dle platného ceníku.
Návštěvníci mladší 18 let mohou provádět lezeckou činnost pouze pod přímým dohledem návštěvníka staršího 18 let. Pokud tato osoba starší 18 let není jejich zákonným zástupcem, musí předložit písemný souhlas zákonného zástupce.
Návštěvníci mezi 15 a 18 lety mohou samostatně provozovat lezeckou činnost pokud předloží písemný souhlas zákonného zástupce.
Děti do 10 let mají povolen vstup jen v doprovodu návštěvníka staršího 18 let, který za ně po celou dobu pobytu v prostorách horolezeckého centra nese plnou zodpovědnost.
Kotevní body, které jsou umístěny do 1m výšky od podlahy slouží pouze k dojištění jističe odsedávací smyčkou. Je zakázáno z těchto bodů jistit prvolezce.
Je zakázáno dobírat druholezce ze slaňovacích čí jiných kotevních bodů stěny. Jistič vždy jistí ze země a ve stoje.

III.Doporučení provozovatele

Při použití sypaného magnesia používat magnesiovou kuličku.

IV.Povinnosti návštěvníka

Je zakázáno jištění pomocí slaňovací osmy.
Druholezec je povinen lézt na prameni lana, které je vedeno skrz postupová jištění.
V případě, že vstupujete do areálu OHL ŽS, Kulkova 30 a prostor lezecké stěny se psem, je Vaší povinností mít psa stále na vodítku nebo jej přivázat na místa, která jsou k tomuto účelu určena.
Uposlechnou pokynů služby.
Vstupovat do prostoru lezecké stěny po přezutí.
Na lezení používat jen lezeckou obuv.
Dodržovat zásady bezpečného lezení.
Provozovat lezeckou činnost s kvalitním a plně funkčním vybavením k těmto účelům určeným.
Zapnout každý jistící bod a to nejpozději ve výši kolen.
Neprodleně upozornit službu na uvolněný chyt, vadné jištění, či způsobenou škodu.
Neprodleně upozornit službu na porušování ustanovení tohoto řádu.
Neprodleně hlásit službě jakýkoliv úraz, ta v případě nutnosti přivolá zdravotnickou pomoc, popřípadě ošetří menší poranění a provede zápis do knihy úrazů.
Dodržovat zásady slušného chování.
Dodržovat zásady protipožární prevence.
Neohrožovat a neomezovat svým chováním ostatní návštěvníky.
Udržovat čistotu.

V.Povinnosti vedoucích kurzů

Vedoucím kurzu může být pouze osoba starší 18 let s příslušným oprávněním pro provozování kurzů na umělé stěně.
Vedoucí kurzu je povinen upozornit službu před začátkem výcviku na stěně.
Vedoucí kurzu přebírá za účastníky kurzu plnou zodpovědnost.

VI.Závěrečná ustanovení

V případě porušení ustanovení tohoto řádu je služba oprávněna kdykoli vykázat dotčenou osobu z prostor horolezeckého centra bez nároku na vrácení vstupného.
Provozovatel neodpovídá za škodu, kterou návštěvník způsobí sobě nebo jiným při pobytu v horolezeckém centru.
Provozovatel si vyhrazuje právo doplňovat a měnit jednotlivá ustanovení tohoto řádu.

V Brně dne 15.6. 2009

Klajda partneři

 Rock Pillars Beal
Asolo
Olympia - nákupní a zábavní centrum


Ocún